Tin tức sự kiện

Chương trình khuyến mại dịch vụ Truyền hình số Tháng 4 - 2017


QUYẾT ĐỊNH

Về việc Triển khai Chương trình khuyến mại dịch vụ Truyền hình số

Tháng 4 - 2017 tại Hải Phòng

 

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ TIN HỌC VIỄN THÔNG

      

-      Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Điện tử Tin học Viễn thông,

-      Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT của Công ty Cổ phần Điện tử Tin học Viễn thông quy định quyền hạn, trách nhiệm của các thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc công ty,

-      Căn cứ quyết định số 502/QĐ-VTVcab ngày 14/4/2017 về việc Triển khai chương trình khuyến mại dịch vụ Truyền hình số tháng 4/2017 tại Hải Phòng.

QUYẾT ĐỊNH:

       Điều 1: Ban hành Chương trình khuyến mại dịch vụ truyền hình số tháng 4-2017 tại Hải Phòng (Chi tiết đính kèm).

        Điều 2: Thời gian áp dụng: Bắt đầu từ ngày 15/4/2017 đến hết ngày 20/5/2017.

        Điều 3: Các ông (bà) trưởng các phòng ban, đơn vị, Trung tâm Truyền hình cáp EG, chi nhánh Truyền hình cáp trực thuộc có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

        Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.

 

    

 

Nơi nhận:

-       Như điều 3

-       Lưu VP

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ TIN HỌC VIỄN THÔNG

                                                                         
CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH

Kèm theo quyết định số       /QĐ-ELITECO ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Điện tử Tin học Viễn thông

I.            PHẠM VI ÁP DỤNG:

            Áp dụng tại các địa bàn truyền hình cáp thuộc quản lý của Trung tâm Truyền hình cáp EG tại Hải Phòng.

II.         THỜI GIAN ÁP DỤNG:

-         Từ ngày 15/4/2017 đến hết ngày 20/5/2017.

-         Lộ trình kết thúc chương trình khuyến mại:

+     Ngừng tiếp nhận yêu cầu khách hàng trước 24 giờ ngày 20/05/2017.

+     Ngừng nhập yêu cầu lắp đặt lên hệ thống trước 12 giờ ngày 21/05/2017.

+     Tiến hành lắp đặt cho khách hàng đến 24 giờ ngày 26/05/2017.

+     Sau ngày 26/05/2017, các trường hợp chưa xử lý hoặc các trường hợp xử lý sai xem như không hợp lệ.

III.       ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG:

-         Khách hàng chưa dùng dịch vụ của EG-VTVcab.

-         Khách hàng chuyển đổi từ Analog sang Dịch vụ truyền hình số.

-         Khách hàng đang sử dụng dịch vụ truyền hình số.

IV.        NỘI DUNG:

1.             Chương trình đối với khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ truyền hình số:

Đối tượng khách hàng

Hạng mục

Diễn gii

- KH chưa sử dng dịch vụ của EG-VTVcab.

 

- KH đang chỉ sử dụng Analog.

 

- KH đang sử dng dịch vụ truyền hình số đăng ký thêm tivi phụ.

Phí lắp đặt

Thu phí 100.000 đồng / bộ thiết bị lắp đặt

Phí vật tư lắp đặt

Thu phí vật tư sử dụng.

Phí bộ thiết bị số HD

- Trang bị có hoàn lại 01 bộ thiết bị số HD/ 01 thuê bao truyền hình số (theo chương trình này)

- Với điều kiện số lượng tivi đăng ký sử dụng không quá 05 tivi / 01 thuê bao.

Hướng dẫn chuyển đổi đối với KH đang chỉ sử dụng Analog

- KH thanh toán hết công nợ (nếu có)

- Ký hợp đồng truyền hình.

- Chuyển thời gian Analog còn lại sang Gói cơ bản tivi 1.

- Chuyển đổi Analog sang gói cơ bản tivi 1 xong, mới đăng ký cho các dịch vụ gia tăng khác.

 

KH đang dùng Analog, có bộ thiết bị số HD đã hết hạn (tất cả các dịch vụ HD và/hoặc K+ và/hoặc NHK và/hoặc VOD đều hết hạn)

Phí lắp đặt bộ thiết bị số HD

Không thu phí

Phí vật tư lắp đặt

Thu phí vật tư sử dụng

Phí thiết bị

Sử dụng bộ thiết bị số HD hết hạn của khách hàng.

Hướng dẫn chuyển đổi

- KH thanh toán hết công nợ (nếu có)

- Ký hợp đồng truyền hình

- Chuyển thời gian Analog còn lại sang Gói cơ bản tivi 1.

- Chuyển đổi Analog sang gói cơ bản tivi 1 xong, mới đăng ký cho các dịch vụ gia tăng khác.

-       

KH đang dùng Analog, bộ thiết bị số HD chưa hết hạn (một trong các dịch vụ HD/K+/NHK/V OD còn hạn sử dụng)

Phí lắp đặt

Không thu phí

Phí vật tư lắp đặt

Thu phí vật tư sử dụng

Phí thiết bị

Sử dụng bộ thiết bị số HD của khách hàng.

Hướng dẫn chuyển đổi

- KH thanh toán hết công nợ (nếu có)

- Ký hợp đồng truyền hình

- Chuyển thời gian Analog còn lại sang Gói cơ bản tivi 1.

- Chuyn thời hạn HD còn lại sang Full HD tivi 1.

- Chuyển thời hạn K+ và/hoặc NHK và/hoặc VOD còn lại sang K+ và/hoặc NHK và/hoc VOD tivi 1.

- Đảm bảo điều kiện thời hạn Analog lớn hơn hoặc bằng thời hạn sử dụng lớn nhất của các dịch vụ đang sử dụng trên bộ thiết bị số HD. (KH đóng Analog được hưởng chính sách Analog hiện hành).

 

Điều kiện bắt buộc:

-      Khách hàng đóng trước tối thiểu 03 tháng đồng thời Gói cơ bản và 01 dịch vụ gia tăng khác (Full HD/K+/NHK).

-      Trường hợp KH đăng ký tivi phụ thì đóng trước tối thiểu 03 tháng tivi phụ và đóng các gói của tivi 1 và các tivi phụ đăng ký trước đó tối thiểu đến thời điểm hạn trả trước của tivi phụ vừa đăng ký.

-      Khách hàng buộc phải chuyển đổi xong các đầu HD đang sử dụng mới được đăng ký thêm tivi phụ tiếp theo.

Ghi chú:

-      Trường hợp khách hàng sử dụng nhiều bộ thiết bị số HD, bộ thiết bị nào chuyển đổi sang Dịch vụ truyền hình số trước được hiểu là tivi 1, sau đó theo thứ tự 2, 3, 4, 5.

-      Đối với tivi 2, 3, 4, 5: Thời hạn HD còn lại sẽ được chuyển đổi thành thời hạn sử dụng của (Gói cơ bản và Gói Full HD) tương ứng.

-      Mỗi thuê bao truyền hình số được đăng ký sử dụng tối đa 05 tivi.

2.             Chương trình khuyến mại tặng tháng:

2.1.           Đối tượng áp dụng:

-      Khách hàng đăng ký mới hoặc đang sử dụng dịch vụ truyền hình số (Gói cơ bản, Gói Full HD, Gói K+, Gói NHK, VOD).

-      Không áp dụng đối với khách hàng đăng ký mới hoặc đang sử dụng combo dịch vụ truyền hình số và internet.

2.2.           Nội dung:

Khách hàng đóng trước phí thuê bao sử dụng dịch vụ truyền hình số (Gói cơ bản, Gói Full HD, Gói K+, Gói NHK, VOD) được hưởng chính sách như sau:

S tháng đóng trước (tháng)

S tháng được sử dụng thêm (tháng)

Từ 6 đến dưới 12 tháng

01 tháng

Từ 12 đến dưới 24 tháng

 

 

02 tháng

Ghi chú:

-      Chính sách trên áp dụng cho các dịch vụ Gói cơ bản, gói full HD nhưng không áp dụng đối với dịch vụ K+/ NHK/ VOD. Nếu khách hàng đang sử dụng Dịch vụ truyền hình s có K+/NHK/VOD thì khách hàng cân bằng thanh toán tất cả các dịch vụ (Ví dụ: KH đóng trước 6 tháng Gói cơ bản tivi 1, tặng 01 tháng thành 07 tháng thì khách hàng phải đóng trước 7 tháng K+/NHK/VOD).

-      Chính sách trên áp dụng cho cả tivi chính và ti vi phụ.

-      Khách hàng cân bằng thanh toán tất cả các dịch vụ đang sử dụng trước sau đó mới đóng trước để được hưởng khuyến mại tặng tháng (bao gồm cả các tháng được khuyến mại).

V.          TRÁCH NHIỆM THC HIỆN:

-      Các đơn vị phòng ban, chi nhánh truyền hình cáp EG chịu trách nhiệm tư vấn đến khách hàng về các chính sách của dịch vụ truyền hình số.

-      Chi nhánh thực hiện đúng các quy trình đầu vào của Dịch vụ truyền hình số (nhắn tin, pair thiết bị, kích hoạt, thanh toán, chạy cước ...) theo hướng dẫn của TT CNTT.

-      Chi nhánh chịu trách nhiệm tính cước cho khách hàng khi khách hàng đăng ký thêm tivi phụ và các dịch vụ gia tăng theo hướng dẫn của TT CNTT.

-      Chi nhánh chịu trách nhiệm nhn tin mở mã thiết bị, viết phiêu thu, hóa đơn và kích hoạt dịch vụ thay khách hàng theo điều kiện của chính sách.

-      Chi nhánh chịu trách nhiệm nhập nghiệm thu, xut hóa đơn / phiếu thu tin đóng trước của khách hàng, chạy cước trong vòng 24 (hai mươi bốn) giờ kể từ thời điểm kích hoạt dịch vụ cho khách hàng.

-      Kế toán Trung tâm và Chi nhánh chịu trách nhiệm kiểm tra thực trạng sử dụng dịch vụ của khách hàng theo đúng quy định như nội dung chính sách.

-      Kế toán Trung tâm và Chi nhánh chịu trách nhiệm trước Ban Lãnh đạo Công ty nếu áp dụng sai chính sách.

-      Chi nhánh chịu trách nhiệm quản lý thời gian sử dụng của khách hàng và có trách nhiệm thu hồi bộ thiết bị đã trang bị (nếu có) cho khách hàng nếu khách hàng không thực hiện cam kết.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ TIN HỌC VIỄN THÔNGQuay lại trang trước
Mạng xã hội
Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 1047
Tổng truy cập : 1,230,556